Item (ไม่) ลับ ที่ช่วยให้การผ่าตัดง่ายขึ้น

การผ่าตัดในสัตว์จำเป็นต้องมีการวางยาสลบ ซึ่งการวางยาสลบทุกครั้งก็จะมีความเสี่ยง ยิ่งใช้เวลานานความเสี่ยงจะยิ่งมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีเวชภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การผ่าตัดสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เวลาในการผ่าตัดลดลง สัตว์ป่วยโดนวางยาสลบน้อยลง เพิ่มความปลอดภัยให้สัตว์ป่วย  item ที่จะทำให้การผ่าตัดใน procedure นั้นๆง่ายขึ้น

Biopsy punch ใช้ตัดก้อนเนื้อขนาดเล็ก โดยขนาดของก้อนเนื้อไม่เกินขนาดของอุปกรณ์ที่เลือกใช้ ใช้ในตำแหน่งที่ใช้มีดกรีดลำบาก เช่น บริเวณ nasal planum

 Aural Hematoma Pad ใช้ในการผ่าตัด aural hematoma เป็นแผ่นคล้ายฟองน้ำ ทำหน้าที่ดูดซับเลือด หรือของเหลวหลังกรีดระบาย และยังช่วยลดการหงิกงอของใบหู

Surgical mesh เป็นแผ่นตาข่ายสังเคราะห์ผลิตจาก polypropylene ใช้สำหรับประคองเนื้อเยื่อในการผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อน

Skin stapler แม๊กเย็บแผล เหมาะสำหรับแผลที่เป็นเส้นตรง ก่อให้เกิดแผลเป็นน้อยกว่าการเย็บแผลด้วยไหม

Absorbable gelatin sponge ฟองน้ำช่วยห้ามเลือด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
 

...................................

บทความโดย

สพ.ญ.อภิลักษณ์  มหัธนันท์

..................................

#เครื่องมือสัตวแพทย์#คลินิกสัตวแพทย์#โรงพยาบาลสัตว์#อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง#อุปกรณ์สัตวแพทย์#BEC#becvet#BECpremium #ไหมเย็บ #ไหมเย็บแผลสัตว์เลี้ยง #แผลสัตว์เลี้ยงแตก #แผลผ่าตัด #suture #SutureAnimal 
#AbsorbableGelatinSponge  #SkinStapler #SurgicalMesh #SurgicalMesh  #AuralHematomaPad #BiopsyPunch