SUTURES

Product Information

บริษัท BEC ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์เย็บแผลที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย ไหมเย็บ (ไหมละลาย/ ไหมไม่ละลาย, ไหมเส้นเดี่ยว/ไหมถัก, ไหมจากวัสดุธรรมชาติ/ไหมสังเคราะห์) เข็มเย็บแผล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เพื่อให้การทำงานของสัตวแพทย์สะดวกมากขึ้น และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการผ่าตัดแต่ละชนิด